ระเบียบการแต่งกาย

logoระเบียบสถาบันกันตนา
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง
พ.ศ. 2553

สถาบันกันตนา ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดเครื่องแบบแต่งกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง และสภาสถาบันกันตนา ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553

จึงให้มีระเบียบว่าด้วยการแต่งกายไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันกันตนา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ คำว่า “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันกันตนา

ข้อ 4 เครื่องแบบปกติ

4.1 เครื่องแบบปกติ นักศึกษาชาย

 • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผ่าอกตลอด ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาว
 • เน็คไทสีกรมท่า ติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน
 • เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะชื่อสถาบัน
 • กางเกงขายาวทรงกระบอก สีกรมท่า
 • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำหรือน้ำเงิน

4.2 เครื่องแบบปกติ นักศึกษาหญิง

 • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผ่าอกตลอด ไม่มีลวดลาย กระดุมสีขาว
 • อกเสื้อด้านซ้ายติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน
 • กระโปรงทรงสอบสีกรมท่า
 • เข็มขัดสีดำ หัวเข็มขัดโลหะชื่อสถาบัน
 • รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้นหัวปิด ไม่มีลวดลาย

ข้อ 5 เครื่องแบบพิธีการ

5.1 เครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษาชาย

 • เสื้อสูทสีเดียวกับกางเกง ติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันที่ปกซ้ายสวมทับเครื่องแบบปกติ

5.2 เครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษาหญิง

 • เสื้อสูทสีเดียวกับกระโปรง ติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันที่ปกซ้าย สวมทับเครื่องแบบปกติ

ข้อ 6 เครื่องแบบปฏิบัติการ

6.1 เครื่องแบบปฏิบัติการนักศึกษาชาย

 • เสื้อยืดคอโปโล แขนสั้น สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีพิมพ์หรือปักอักษรย่อของสถาบันที่หน้าอกด้านซ้าย
 • กางเกงขา 5 ส่วน หรือกางเกงขายาว สีสุภาพ
 • รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น

6.2 เครื่องแบบปฏิบัติการนักศึกษาหญิง

 • เสื้อยืดคอโปโล แขนสั้น สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย มีพิมพ์หรือปักอักษรย่อของสถาบันที่หน้าอกด้านซ้าย
 • กระโปรง กางเกงขา 5 ส่วนหรือกางเกงขายาว สีสุภาพ
 • รองเท้าผ้าใบ หุ้มส้น

ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งและปฏิบัติการได้ตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่  30 สิงหาคม 2553

signature

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์)

นายกสภาสถาบันกันตนา