หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสื่อบันเทิง)

เสวนา “งานสร้างสรรค์ในยุค AEC”

 

VTR การแสดงปาฐกถาเรื่องภาพรวมการเชื่อมโยงหล่อหลอมวัฒนธรรม AEC

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
อดีตเลขาธิการอาเซียน
ประธานสถาบันออกแบบ อนาคตประเทศไทย

VTR แสดงความคิดเห็นของนักวิชาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการสื่อบันเทิง


คุณจาฤก กัลย์จาฤก
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์
ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ประธานกลุ่มเดอะลีโอเบอร์เนทท์กรุ๊ป

คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
ประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณจิระ มะลิกุล
ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด

คุณอัจฉรา กิจกัญจนาสน์
Animation Executive Producer

VTR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร แผนการเรียนและความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถาบันกันตนา


ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์
อธิการบดี สถาบันกันตนา

คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันกันตนา

รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา
graphics-stars-140899

  สมัครวันนี้ Download ใบสมัคร  คลิกที่นี่

kantana-brochure_blue_r5_p1
kantana-brochure_blue_r5_p2

-    กำหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดเปิด-ปิด copy