โครงการอบรมการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักการจัดทำ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ลักษณะหลักสูตร

- อบรมเชิงทฤษฏี

- ใช้เวลา 1 วัน

วันที่จัดอบรม

- 7 มกราคม 2556

หัวข้อในการอบรม

- การให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

- กรณีศึกษา : ภาพยนตร์โฆษณาชุด “หายแล้วนะ”

เอกสารประกอบการอบรม 1
เอกสารประกอบการอบรม 2

วิทยากร

- คุณเอก  ปัญญาสีห์

- คุณประกาศิต  ภัทรธีรานนท์

รูปบรรยากาศในการอบรม