งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

  1. “โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงแบบสองภาษา” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงรายละเอียด Click!!!
  2. “โครงการวิจัยผลงานสร้างสรรค์บทละครวิทยุคณะกันตนา”  โดย อาจารย์วรวุฒิ ทัดบรรทม และ อาจารย์วรสิริ วัดเข้าหลาม นำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4วันที่ 3 มิ.ย. 2557 ณ มหาวิทยาลัยสยาม แสดงรายละเอียด Click!!!
  3. ผลงานภาพยนตร์เรื่อง ห้องหุ่น เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 19 มิ.ย. 2557 โดยอาจารย์กัลป์  กัลย์จาฤก กำกับภาพยนตร์  อำนวยการผลิตโดย   อาจารย์นรรฐพร กัลย์จาฤก อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา แสดงรายละเอียด Click!!!
  4. นำเสนอภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก:Beautiful World”   โดยอาจารย์อัศม์เดช ลิมตระการ แสดงรายละเอียด Click!!!

โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “บัณฑิตไทยไม่โกง” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “Black & White” ความดีเล็กๆ คือ พลังที่จะเปลี่ยนสังคม แสดงรายละเอียด Click!!!
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการอาสาอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ในโครงการสื่อรณรงค์ป้องกันความอ้วน ในหัวข้อ “อาสา อนามัย” ประจำปี 2556 แสดงรายละเอียด Click!!!
  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานศิลปะนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการเครื่อข่ายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แสดงรายละเอียด Click!!!
  4. โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตภาพยนตร์ “PayBack”  นำเสนอโดย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์ แสดงรายละเอียด Click!!!
  5. โครงงานศิลปะนิพนธ์การผลิตแอนิเมชัน “ปู๊ดป๊าด” นำเสนอโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน แสดงรายละเอียด Click!!!
  6. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง NAM  “ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้” Production By : KI4 Film Production&Post-Production จากนักศึกษาสถาบันกันตนา แสดงรายละเอียด Click!!!